Trestní právo hmotné
obecná část, zvláštní část
Jiří Jelínek a kolektiv

Dnes vráceno
5. aktualizované a doplněné vydání / podle stavu k 1.2.2016 včetně změn vyplývajících ze zákona č. 47/2016 Sb., účinného od 1.7.2016
976 stran ;
Dokument zatím nebyl ohodnocen
Hodnocení: {{document.rating.value | number:1}} (počet hodnocení: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Exempláře Svázané ročníky
Načítám exempláře
Dokument je momentálně ve zpracování Žádné exempláře k dispozici Dokument nemá žádné svázané ročníky
Citace
Související
Všechny díly
Obsah
                    OBSAH
Seznam zkratek...............................................13
Předmluva....................................................15
OBECNÁ ČÁST
Kapitola I. POJEM TRESTNÍHO PRÁVA, JEHO FUNKCE, ZÁSADY
TRESTNÍHO PRÁVA....................................19
§ 1 Pojem českého trestního práva, pojem českého trestního
práva hmotného........................................19
§ 2	Účel a funkce trestního práva hmotného...............24
§ 3	Základní zásady trestního práva......................26
§ 4	Trestní právo hmotné a jiná odvětví práva............42
Kapitola II. PRAMENY TRESTNÍHO PRÁVA HMOTNÉHO
A VÝKLAD TRESTNÍCH ZÁKONŮ..........................45
§ 1	Prameny trestního práva..............................45
§ 2	Význam judikatury v trestním právu...................52
§ 3	Struktura norem trestního práva hmotného.............57
§ 4	Výklad trestních zákonů a analogie...................59
Kapitola III. PŮSOBNOST TRESTNÍCH ZÁKONŮ.....................66
§ 1	Působnost časová.....................................67
§ 2	Působnost místní.....................................74
§3	Působnost věcná......................................81
§ 4	Působnost osobní.....................................82
§ 5	Vydávání pachatelů...................................85
Kapitola IV. TRESTNÍ PRÁVO EVROPSKÉ - TRESTNÍ PRÁVO
V EVROPSKÝCH SOUVISLOSTECH........................95
§ 1	Úvod.................................................95
§ 2	Trestní právo a Rada Evropy..........................96
§3	Trestní právo v rámci Evropské unie.................103
Kapitola V. TRESTNÝ ČIN.....................................130
§ 1	Pojem trestného činu a jeho znaky...................130
§2	Druhy trestných činů................................143
§ 3	Třídění trestných činů..............................150
5
§ 4 Doba a místo trestného činu, pokračování v trestném činu,
trestné činy hromadné, trestné činy trvající..........153
Kapitola VI. SKUTKOVÁ PODSTATA TRESTNÉHO ČINU................162
§1	Pojem skutkové podstaty trestného činu................162
§2	Znaky skutkové podstaty trestného činu................165
§3	Třídění skutkových podstat trestných činů.............166
Kapitola VII. OBJEKT TRESTNÉHO ČINU..........................170
§ 1	Pojem objektu trestného činu .........................170
§ 2	Třídění objektů trestných činů........................172
§ 3	Předmět útoku.........................................177
Kapitola VIII. OBJEKTIVNÍ STRÁNKA TRESTNÉHO ČINU.............179
§ 1	Pojem objektivní stránky trestného činu...............179
§2	Obligatórni znaky objektivní stránky trestného činu...180
§3	Fakultativní znaky objektivní stránky trestného činu..199
Kapitola IX. PACHATEL TRESTNÉHO ČINU.........................200
§ 1	Pojem pachatele trestného činu........................200
§ 2	Příčetnost............................................206
§ 3	Věk...................................................215
§ 4	Deliktní způsobilost mladistvého......................217
§ 5 Znaky skutkové podstaty trestného činu charakterizující
pachatele..............................................219
Kapitola X. SUBJEKTIVNÍ STRÁNKA TRESTNÉHO ČINU...............222
§ 1	Subjektivní stránka trestného činu....................222
§ 2	Zavinění, společné otázky úmyslu a nedbalosti.........223
§ 3	Úmysl.................................................233
§4	Nedbalost.............................................236
§ 5 Konstrukce skutkových podstat trestných činů
z hlediska zavinění....................................244
§ 6	Fakultativní znaky subjektivní stránky trestného činu.246
§7	Omyl..................................................247
Kapitola XI. OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ PROTIPRÁVNOSŤ..............256
§ 1	Obecný výklad.........................................256
§ 2	Krajní nouze..........................................258
§ 3	Nutná obrana..........................................265
§ 4	Svolení poškozeného...................................272
6
§ 5 Přípustné riziko.......................................274
§ 6 Oprávněné použití zbraně...............................277
§ 7	Další okolnosti vylučující protiprávnost..............278
Kapitola XII. VÝVOJOVÁ STADIA TRESTNÉ ČINNOSTI................282
§ 1	Úvodem................................................282
§ 2	Příprava ? trestnému činu.............................285
§ 3	Pokus trestného činu..................................288
§ 4	Nezpůsobilý pokus a nezpůsobilá příprava..............292
§ 5	Zánik trestnosti přípravy a pokusu....................294
§ 6	Trestání přípravy a pokusu............................300
Kapitola XIII. ÚČASTENSTVÍ....................................303
§ 1	Součinnost a účastenství..............................303
§ 2	Pachatel, nepřímý pachatel, spolupachatel.............305
§3 Organizátorství, návod, pomoc...........................319
§ 4 Zásada akcesority účastenství a ostatní zásady platné
pro organizátorství, návod a pomoc.....................330
§ 5	Trestání účastenství..................................338
Kapitola XIV. SOUBĚH TRESTNÝCH ČINŮ...........................340
§ 1	Pojem a druhy souběhu.................................340
§ 2	Jednota skutku........................................343
§ 3	Jednočinný souběh a případy vyloučení jednočinného
souběhu................................................346
§ 4	Účinky souběhu........................................349
Kapitola XV. ZÁNIK TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI.......................352
§ 1	Úvod..................................................352
§ 2	Účinná lítost.........................................355
§ 3	Promlčení trestní odpovědnosti........................359
Kapitola XVI. TRESTNÍ ODPOVĚDNOST PRÁVNICKÝCH
OSOB.............................................366
Kapitola XVII. POJEM A ÚČEL TRESTU, SYSTÉM TRESTŮ............387
§ 1	Pojem a účel trestu...................................387
§ 2	Systém trestů.........................................395
Kapitola XVIII. DRUHY TRESTŮ..................................401
§ 1	Trest odnětí svobody..................................401
§ 2	Podmíněné odsouzení...................................407
7
§ 3	Domácí vězení......................................414
§4 Obecně prospěšné práce...............................418
§ 5	Trest propadnutí majetku...........................421
§ 6	Peněžitý trest.....................................424
§ 7	Propadnutí věci....................................426
§ 8	Trest zákazu činnosti..............................428
§ 9	Zákaz pobytu.......................................429
§ 10	Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce... 430
§ 11 Ztráta čestných titulů a vyznamenání a ztráta
vojenské hodnosti..................................431
§12 Vyhoštění ..........................................432
Kapitola XIX. UKLÁDÁNÍ TRESTNĚPRÁVNÍCH SANKCÍ
(TRESTÁNÍ DOSPĚLÝCH)..........................435
§ 1	Úvodní výklad .....................................435
§ 2	Ukládání trestů....................................436
§ 3	Upuštění od uložení trestu.........................461
§ 4	Ukládání ochranných opatření.......................464
Kapitola XX. ZÁNIK TRESTNĚPRÁVNÍCH SANKCÍ A ZÁNIK
JEJICH PRÁVNÍCH NÁSLEDKŮ......................477
§ 1	Předpoklady a důvody zániku trestněprávních sankcí.477
§ 2	Odstranění právních důsledků odsouzení
(zahlazení odsouzení)..............................481
Kapitola XXL UKLÁDÁNÍ SANKCÍ ZA PROVINĚNÍ A ČINY JINAK TRESTNÉ SPÁCHANÉ OSOBAMI MLADŠÍMI 18 LET (SANKCIONOVÁNÍ
MLADISTVÝCH)..................................485
§ 1	Pojem, podstata a účel sankcí......................485
§ 2	Výchovná opatření..................................489
§ 3	Ochranná opatření..................................496
§ 4	Trestní opatření...................................499
§ 5	Opatření ukládaná dětem mladším patnácti let.......509
§ 6	Zánik trestněprávních sankcí a zánik jejich právních
následků...........................................511
Kapitola XXII. SANKCIONOVÁNÍ PRÁVNICKÝCH OSOB...........513
8
ZVLÁŠTNÍ ČÁST
Kapitola XXIII. TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTU A ZDRAVÍ.........529
§1	Úvod.................................................529
§ 2	Trestné činy proti životu............................531
§ 3	Trestné činy proti zdraví............................546
§ 4	Trestné činy ohrožující život nebo zdraví............554
§ 5	Trestné činy proti těhotenství ženy..................567
§ 6 Trestné činy související s neoprávněným nakládáním s lidskými tkáněmi a orgány, lidským embryem
a lidským genomem....................................570
Kapitola XXIV. TRESTNÉ ČINY PROTI SVOBODĚ A PRÁVŮM NA OCHRANU OSOBNOSTI, SOUKROMÍ
A LISTOVNÍHO TAJEMSTVÍ.........................576
§ 1	Úvod.................................................576
§ 2	Trestné činy proti svobodě...........................580
§ 3 Trestné činy proti právům na ochranu osobnosti, soukromí
a listovního tajemství...............................595
Kapitola XXV. TRESTNÉ ČINY PROTI DŮSTOJNOSTI
V SEXUÁLNÍ OBLASTI...........................602
§ 1	Úvod.................................................602
§ 2	Jednotlivé trestné činy..............................603
Kapitola XXVI. TRESTNÉ ČINY PROTI RODINĚ A DĚTEM...........625
§ 1	Úvod.................................................625
§ 2	Jednotlivé trestné činy..............................626
Kapitola XXVII. TRESTNÉ ČINY PROTI MAJETKU.................643
§ 1	Úvod.................................................643
§ 2	Jednotlivé trestné činy..............................649
Kapitola XXVIII. TRESTNÉ ČINY HOSPODÁŘSKÉ..................693
§ 1	Úvod.................................................693
§ 2	Trestné činy proti měně a platebním prostředkům......696
§ 3	Trestné činy daňové, poplatkové a devizové...........702
§ 4	Trestné činy proti závazným pravidlům tržní ekonomiky
a oběhu zboží ve styku s cizinou.....................708
§ 5 Trestné činy proti průmyslovým právům a proti autorskému
právu................................................733
9
Kapitola XXIX. TRESTNÉ ČINY OBECNÉ NEBEZPEČNÉ...................737
§1	Úvod................................................737
§ 2	Obecné ohrožení a ostatní obecné ohrožující trestné činy.741
§ 3	Tzv. drogové trestné činy...........................759
§ 4 Trestné činy ohrožující vzdušný dopravní prostředek, civilní
plavidlo a pevnou plošinu...........................771
Kapitola XXX. TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTNÍMU
PROSTŘEDÍ...................................774
§ 1	Úvod................................................774
§ 2	Jednotlivé trestné činy.............................779
Kapitola XXXI. TRESTNÉ ČINY PROTI ČESKÉ REPUBLICE,
CIZÍMU STÁTU A MEZINÁRODNÍ
ORGANIZACI..................................803
§ 1	Úvod................................................803
§ 2 Trestné činy proti základům České republiky, cizího státu
a mezinárodní organizace............................806
§ 3 Trestné činy proti bezpečnosti České republiky, cizího státu
a mezinárodní organizace............................816
§ 4	Trestné činy proti obrané vlasti....................821
Kapitola XXXII. TRESTNÉ ČINY PROTI POŘÁDKU VE VĚCECH
VEŘEJNÝCH...................................825
§1	Úvod................................................825
§ 2 Trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci
a úřední osoby......................................832
§ 3	Trestné činy úředních osob..........................837
§ 4	Úplatkářství........................................839
§ 5	Jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci............845
§ 6	Trestné činy narušující soužití lidí................863
§ 7	Jiná rušení veřejného pořádku.......................871
§ 8	Organizovaná zločinecká skupina.....................880
§ 9	Některé další formy trestné součinnosti.............884
Kapitola XXXIII. TRESTNÉ ČINY PROTI BRANNÉ POVINNOSTI 888
§ 1	Úvod................................................888
§ 2	Trestné činy proti branné povinnosti................890
Kapitola XXXIV. TRESTNÉ ČINY VOJENSKÉ...........................896
§ 1	Úvod................................................896
10
§ 2 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti..898
§ 3 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu......906
§ 4 Trestné činy proti povinnostem strážní, dozorčí nebo
jiné služby...............................................910
§ 5 Trestné činy ohrožující bojeschopnost ozbrojených sii.....912
§ 6 Trestné činy proti služebním povinnostem příslušníků
bezpečnostních sborů......................................917
Kapitola XXXV. TRESTNÉ ClNY PROTI LIDSKOSTI, PROTI
MÍRU A VÁLEČNÉ TRESTNÉ ČINY......................919
§1 Úvod.......................................................919
§ 2 Trestné činy proti lidskosti..............................922
§ 3 Trestné činy proti míru a válečné trestné činy............930
Seznam literatury.............................................944
Inhaltsverzeichnis............................................952
Contents......................................................957
Věcný rejstřík................................................962
11
                  
Detail
Název pole Obsah pole
Primární autor Jelínek, Jiří,
Název Trestní právo hmotné : obecná část, zvláštní část /
ISBN 978-80-7502-120-5 (vázáno)
Údaje o vydání 5. aktualizované a doplněné vydání / podle stavu k 1.2.2016 včetně změn vyplývajících ze zákona č. 47/2016 Sb., účinného od 1.7.2016
Nakladatelské údaje, údaje o vytvoření díla, autorská práva Praha : Leges, 2016
Klíčové slovo trestní právo hmotné
Klíčové slovo trestní odpovědnost
Klíčové slovo právní důsledky
Klíčové slovo Česko
Fyzický popis 976 stran ; 21 cm
MDT 343.2/.7
MDT (437.3)
Signatura 93369
MARC
Pole Ind Obsah pole
1 kpw01491285
3 CZ PrNK
5 20170831120613.8
7 ta
8 160224s2016----xr ||||e|p||||001|0|cze||
15 ## $a cnb002779983
20 ## $a 978-80-7502-120-5 $q (vázáno)
40 ## $a ABA001 $b cze $d BOA001 $e rda
41 0# $a cze
43 ## $a e-xr---
44 ## $a xr
72 #7 $a 343 $x Trestní právo $2 Konspekt
80 ## $a 343.2/.7 $2 MRF
80 ## $a (437.3) $2 MRF
100 1# $a Jelínek, Jiří, $d 1955- $7 jo20010084294 $4 aut $e Autor
245 10 $a Trestní právo hmotné : $b obecná část, zvláštní část / $c Jiří Jelínek a kolektiv
250 ## $a 5. aktualizované a doplněné vydání / $b podle stavu k 1.2.2016 včetně změn vyplývajících ze zákona č. 47/2016 Sb., účinného od 1.7.2016
264 #1 $a Praha : $b Leges, $c 2016
300 ## $a 976 stran ; $c 21 cm
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
490 1# $a Student.
504 ## $a Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
546 ## $a Souběžný anglický a německý obsah
650 07 $a trestní právo hmotné $2 czenas
650 07 $a trestní odpovědnost
650 07 $a právní důsledky
650 07 $a Česko
655 #7 $a učebnice vysokých škol $7 fd133772 $2 czenas
830 #0 $a Student. $g Leges
901 $b 9788075021205 $f 5. aktualizované a doplněné vydání $o 20160527
910 ## $a PAD001 $b 93369
998 $a 002779983
Dokumenty ke stažení
Signatura: 93369
Oblíbené
…a další

Zobrazit vše
Navštívené
Podobné